معرفی برخی کشورها با امکان اقامت مهاجران در خانه‌ های رایگان

بیشتر مهاجران دچار عدم توانایی جهت تامین هزینه ی اجاره یا خرید مسکن در کشوری دیگر هستند و این مشکل با امکان اقامت مهاجران در خانه‌ های رایگان حل شده است.