تفاوت بین Tefl و Celta چیست؟

Tefl و Celta دو مدرکی هستند که شما می توانید با استفاده از آن ها در کشور های خارجی تدریس زبان داشته باشید. تراپی به شما می گوید چگونه.